ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ്

--
--


ഊര്‍ജോത്സവം 2016

കടുത്തുരുത്തി വിദ്യാഭ്യാസജില്ല

മത്സരഫലങ്ങള്‍

Sub-District Science Seminar Competition Winners

**Congratulations**
First
Kesia joy
St. Anne's H.S.S Kurianad
Second
Eltin Jose
St. Mary's G.H.S. kuravilangad
Third
Nakul V.S.
V.B.S.N.H.S.S. Njeezhoor
Category: 0 comments